GRANRODEO 
Zepp Osaka 
Bayside 
2019年8月17日(土)
~18日(日) 
⇒ チケット購入Zepp Osaka 
Bayside 
⇒ 会場座席図