Chage 
Zepp Osaka 
Bayside 
2019年9月15日(日) 
⇒ チケット購入Zepp Osaka Bayside 
⇒ 会場座席図